Alle som ferdast på fjord og veg forbi Solbakk, har forhåpentleg sett Totusenårsminnet. Me som sette igong dette tiltaket, er glade og stolte, og tykkjer steinane er til stas.

 

 

Stein blir vakrare etter som åra går – og dei krev ikkje vedlikehald. Svært mange har stansa for ein prat, strandbuar og turistar har vore innom, fotografert og stilt spørsmål under arbeidet. Ikkje ein av desse har lagt for dagen uvilje eller sur kritikk, men nokre har ymta frampå om at det vel knapt kan forsvarast å nytta skattepengar til såvore? Då er det gildt å kunna svara at all kostnaden med tiltaket er dugnadsarbeid med god støtte av frivillige hender frå: bondekvinnelaget, småbrukarlaget, bondelaget, moloeigarane og sneisvis andre villige hender – og ei viss sponsing frå næringslivet.

Strand Historie og Ættesogelag hadde ikkje kunna setja i gong dette store arbeidet, utan å ha fått tilsagn om slik medverknad.

Her vil me takka alle for den store innsatsen, og samstundes streka under den romslege velviljen som eigarane av båthamna har synt. Å få løyve til å plassera tusenårsminnet her, gjorde tiltaket så mykje lettare for Ættesogelaget.

 

Strand Historie og Ættesogelag som står bak dette minnet/ prosjektet arbeider nå vidare med å få laga ei forklaring på runerekkja som høyrer til minnet. Runerekkja er rissa etter samme runeskriftstype som me har på Kjøleviksteinen, som høyrer til blant dei eldste runeskriftene me har her i landet. Oversett til latinske bokstavar står der ”STRANDBUAR GJORDE TOTUSENAARSMINNET”. 

Me i historielaget markerer tusenårsskiftet med dette monumentet samtidig som me vonar å laga ein turistattraksjon på Solbakk, for ein laglegare stad finnes ikkje i Strand. Me har knapt ord for kor takksame me er. Hjartelig takk! Og me er samde med dei som kallar ”Totusenårsminnet” ein JUVEL. Den herlege heimstaden vår fortener denne stasen.

 

Laget retter ein spesiell takk til Kåre Tveit for sin innsats for minnesmerket, han hadde ideen og organiserte arbeidet. Me vil også takke desse for den støtten dei har gitt oss:

Per Nag
Oddvar Melberg
Helge Møller
Tore Næss
Østerhus Bilruter AS
Kåre Jørmeland
Bård Veland
Arild Bøe
Kolbein Voster
Nye Tau Fina AS
Ryfylke Trelast AS
Sparebanken 1- SR-Bank
Strandbuen AS


Ola Barkve
Strand Historie og Ættesogelag

Historien

Sentrale personer i Strand Historie og Ættesogelag fikk ideen til og tok initiativet til minnesmerket på Solbakk. Tanken var å bygge et tusenårsminne i stein, der hver stein representerte den enkelte innbygger. I tillegg ville selvsagt et slikt minnesmerke ha tilknytning til og speile tilbake til de eksisterende steingraver fra folkevandringstid og jernalder som finnes i kommunen.

 

Minnesmerket fikk en kronglete start. Idemaker Kåre Tveit ville opprinnelig ha røysa plassert på Strandastø, men Strand kommune ville verne det allerede begrensede friområdet der, og foreslo istedet Hundsnes. Dette var et alternativ som grunneier allerede hadde avslått, og en tid kunne det se ut som om kommunens nei kullkastet hele tusenårsmonumentet.

 

Til alt hell kom grunneiere på Solbakk på banen. Minnesmerket fikk dermed sin plass ved moloen på Solbakk. Det ble en flott plassering, godt synlig fra veien, og med egen parkeringsplass.

 

På forsiden av røysa er det lagt ned en stor steinhelle på fem kvadratmeter og som veide hele seks tonn. Den ble i sin tid funnet i jorden på Veland gård. Strand Historie og Ættesogelag fikk god hjelp av det lokale bondelag, bonde- og småbrukarlag og bondekvinnelag med oppføringen. Bondelagene stillet både med traktorer, tilhengere, stein og arbeidskraft.

Helge Samuelsen, 2006

 

 

 

 

 

 

 

En innbygger, en stein.

 

Kåre Tveit, runerisseren fra Tau.

 

 

 

 

 

Gamlemåten fungerer visstnok og?

 

Kong Harald og Dronning Sonja besøkte Strand i 2000, og besøkte blant annet tusenårsminnet. Kongen skriver her sin signatur, som senere ble overført til, og risset inn i monumentet.

 

Monumentet vinterstid. Stein står godt mot elementene. Står det her også om tusen år?

(Bilder O. Barkve)