Nedenfor finner dere årsmeldingen for 2020:

Årsrapport 2020 for Strand historielag

Styret har i 2020 hatt denne sammensetningen:

Leder: Ola Barkve

Nestleder: Marie Jøssang

Sekretær: Harald Maaland

Kasserer: Lars Asbjørn Nag

Styremedlemmer: Trygve Bowitz, Anne B. Fiskå og Ole Grødem

Varamedlemmer: Sigmund Bjørheim, Ole Per Tau og Egil Pedersen.

Høsten 2020 ble Ola Barkve syk, og han døde dessverre så altfor tidlig rett før jul. Vi er takknemlige for det store arbeidet Ola har gjort for Strand historielag. I hans sted har Marie Jøssang fungert som lagets leder.

Laget hadde ved årets utgang 125 medlemmer. Strand historielag kunne i fjor feire 25 års-jubileum, siden Strand Historie- og Ættesogelag ble stiftet på Jørpelands Brug torsdag 2. februar 1995. Noen markering av jubileet er det dessverre likevel ikke blitt.

Året 2020 har siden mars vært preget av corona-pandemien og restriksjoner som følge av denne. Årsmøte ble holdt 12. februar, og etter årsmøtet holdt journalist og forfatter Jone Laugaland kåseri om Tauferjas historie. 10. mars holdt Arne Kleppa foredrag om «Det sviv ikkje lenger», boka han og tre andre har utgitt om nedlagte gårder i Hjelmeland. Etter det har det ikke vært flere medlemsmøter på grunn av pandemien. Det ble heller ikke noe av den planlagte historiske vandringen på Heia i mai/juni, av samme grunn.

Styret har hatt 6 møter i løpet av året. Lars Asbjørn Nag og Egil Pedersen representerte laget på årsmøtet i Rogaland historielag i Stavanger 29. august.

Andre aktiviteter:

Styret har etter forespørsel fra kommunen foreslått flere nye vegnavn både på Jørpeland, Tau, i Kolabygda og ved Vostervatnet.

Arkivmateriale fra fafgforeningen på Stålverket og fra Friundervisningen i Strand er blitt sortert og overlevert til Statsarkivet. Laget har dessuten formelt overtatt et bildearkiv fra fotograf Byberg.

Styret har samarbeidet med kultursjef Trond Ole Paulsen i Strand kommune både om å få opp historiske informasjonsskilt på Jørpelandsholmen og blå, historiske informasjonsplaketter på ti forskjellige bygninger i kommunen. Begge deler ser nå ut til å materialisere seg.

Etter forslag fra Egil Pedersen har styret vært i møte med kultursjefen og ordføreren om å få oppført en smeltedigel fra Stålverket i rundkjøringen i Jørpeland sentrum for å markere Jørpelands identitet som stålverksby. Både ordførerne og kultursjefen stilte seg positivt til ideen, og ba styret sende inn et konkret forslag om dette som kunne tas opp til politisk behandling i kommunen. Forslag er sendt.

Laget fikk i september en forespørsel fra NRK om å bistå i et program om esperanto de ville lage fra Jørpeland, med utgangspunkt i Trygve Müller og Esperantovegen. Anne Karin Knutsen stilte opp og hjalp NRKs medarbeider Magnus Stokka med programmet.

Lagets hjemmeside på internett hadde i løpet av året 11.984 unike lesere, en nedgang fra 21.624 i 2019. Det kan dels skyldes mindre aktivitet i laget på grunn av coronapandemien, dels at flere heller bruker lagets side på Facebook. Denne Facebook-gruppen har nå 2998 medlemmer, og siden er flittig i bruk.

Historielaget vil også i år takke Strand kommune for et uvanlig godt samarbeid.

 

Årskontingent for 2021

Kontingenten for 2021 er kr 200,- og kan betalast til bankkonto nr 3205 40 27035. Du kan også bruka Vipps 585755. Historielaget manglar e-postadressen til mange medlemmer. Oppgi derfor gjerne e-postadressen samtidig med betaling av kontingenten.